آموزش ساخت ربات تلگرام – Create Telegram Bot Training – بخش اول

با ربات های تلگرام آشنا شویم :

ﺗﻠﮕﺮام ( Telegram ) ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار آزاد و ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎ  و API آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آزاد اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ راه اﻧﺪاري ﭘﻠﺘﻔﺮم و API رﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد رﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده رﺑﺎت ﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ (ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد) و ﻏﺎﻟﺒﺎً داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﺑﺎت ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي ،ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻧﺸﺮ ﺧﺒﺮ، ﯾﺎدآوري، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، ادﻏﺎم ﺷﺪن در ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﺘﯽ ارﺳﺎل دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  اﺷﯿﺎء.

 


تبلیغات                            کندل نمایندگی دل در ایران                                نمایندگی تعمیرات لپ تاپ دل در ایران 


در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ Telegram ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺘﯽ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺑﺎت botfather@ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﯾﮏ https API ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل رﺑﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺗﻠﮕﺮام رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺖ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ داراي راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺑﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.

 

رﺑﺎت ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺴﺨﯿﺮ دﻧﯿﺎ :

 وﻗﺘﯽ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ . در ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻮروارد ﻣﯽ ﺷﻮد ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد (ﺣﺎوي ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎً ﮐﺎري ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺎزﺗﻮﺋﯿﺖ (retweet) اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ  رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 علاوه بر آن همه ربات ها در پروفایل خود دارای افزودن به گروه ( Add To Group ) و اشتراک گذاری ( Share ) هستند. شما می توانید با افزودن بخش توضیحات و لینک ربات خود از کاربران بخواهید ربات شما را در تلگرام یا دیگر پلتفرم ها به اشتراک بگذارند.

ﻟﯿﻨﮏ رﺑﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﯿﺰي ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :

https://telegram.me/your_bot

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻠﮕﺮام ( Telegram Software ) را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺖ رﺑﺎت ﺑﺮوﯾﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ  اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي (username) ﻫﻤﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ bot ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد 

 


در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه رﺑﺎت ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي )ﻣﺜﻼً ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ( ﺑﻪ رﺑﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﻟﯿﻨﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰي ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :

https://telegram.me/your_bot?start=value


 

اﯾﻦ ﺗﺎزه آﻏﺎز راه رﺑﺎت ﻫﺎ اﺳﺖ :

 از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮوﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ را در ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﺟﺎي دﯾﮕﺮي دﯾﺪﯾﺪ ، از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ رﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ! رﺑﺎت ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ : رأي ﮔﯿﺮي ، اﺧﺒﺎر ، ﺑﺎزي ادﻏﺎم در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ، ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ. ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻫﺮ آرزوﯾﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

رﺑﺎت ﻫﺎ : ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون ﺗﻠﮕﺮام اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم دﺳﺘﻮر و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي درون ﺧﻄﯽ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ، ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي HTTPS ﺑﻪ API رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ، ﺑﺎ رﺑﺎت ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

در مقالات بعدی با نحوه ی ساخت ربات های تلگرامی آشنا خواهیم شد. با کندل در مباحث آینده همراه باشید

دیدگاه‌ها 0

*
*

ثبت درخواست در کندل ایران
جعبه باز نمایندگی دل