بات تلگرام بسازیم – Create Telegram Bot بخش سوم

آموزش ساخت بات تلگرام بخش سوم :

پیش تر در خصوص نحوه ساخت ربات تلگرامی در مباحث آموزشی پیشین صحبت شد ، در ادامه مباحث قبل به بخش سوم روش ساخت ربات تلگرام می پردازیم با کندل نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش دل در ایران همراه باشید :

 


تبلیغات                         نمایندگی دل در ایران                         نمایندگی خدمات پس از فروش دل در ایران


 

دﺳﺘﻮر ﻫﺎي ﮐﻠﯽ :

ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن رﺑﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯿﺎن ﺑﺮ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد :

ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺧﻮش آﻣﺪ . از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﺑﺎت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.آغازStart/
ﭘﯿﺎم راﻫﻨﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪکمکHelp/
در ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ( ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﺑﺎت ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ داد و دﺳﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ )تنظیماتSetting/

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ آﻏﺎز ( Start ) را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻟﯿﻨﮏ Help و Settings در ﻣﻨﻮي ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

 

وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ( Privacy mode ) :

رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﺋﻪ اﺧﺒﺎر ، اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﮐﺎري اﺳﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ . ﺣﺎل وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ رﺑﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ( از ﮐﺠﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ، ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ؟ ) ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ : وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ.

رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . در ﻋﻮض ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

  •  ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰ ( / ) ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد
  •  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺧﻮد رﺑﺎت
  •  ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ( اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ از ﮔﺮوه ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻏﯿﺮه )

از ﯾﮏ ﺳﻮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه رﺑﺎت اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدي ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ روز ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﯿﺎم ﺑﯽ رﺑﻂ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي رﺑﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ( admin)  ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺑﺎت را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ رﺑﺎت ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاي رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺿﺮوري اﺳﺖ : ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.


 

اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ژرف :

( Deep linking ) رﺑﺎت ﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮام داراي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ ژرف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن راه اﻧﺪازي رﺑﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ رﺑﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻟﯿﻨﮏ ژرف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺑﺎت را راه اﻧﺪازي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻣﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻠﮕﺮام ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 

 

 

 

 

 

ﻫﺮ رﺑﺎت داراي ﻟﯿﻨﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي آن در ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :

<https://telegram.me/<bot username

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي start ﯾﺎ startgroup را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۶۴ ﺣﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل :

https://telegram.me/triviabot?startgroup=test


ﻣﻘﺎدﯾﺮ a-z ،A-Z،۰-۹ ، و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ start ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺘﮑﻮي ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ رﺑﺎت را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﮐﻤﻪ START ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻮار ورودي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮ startgroup ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺰودن رﺑﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ( دکمه START در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺰودن رﺑﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ) رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اضافه ( add ) می شود.


 

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎره :

ﺑﺮﺧﯽ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن اراﺋﮥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي وﯾﮋه ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮان را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ در ﭼﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻠﮕﺮام اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را ﺑﻔﺸﺎرد ، ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪاري درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وي اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

ﺑﺎت ﻓﺎدر (BotFather) :

ﺑﺎت ﻓﺎدر ( ﭘﺪر رﺑﺎﺗﻬﺎ ) ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﻫﻤﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ اﺳﺖ . اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﺑﺎت ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﺑﺎت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

 

رﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

وارد ﺑﺎت ﻓﺪر botfather@ ﺷﻮﯾﺪ . از دﺳﺘﻮر newbot/ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺎت ﻓﺎدر ﻧﺎم و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي رﺑﺎت را از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ رﻣﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ(authorization token) ﺑﺮاي رﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺎم رﺑﺎت ، اﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻤﺎس و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﺎداوري ﻫﺎ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎيtelegram.me اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در واﻗﻊ آدرس رﺑﺎت اﺳﺖ . ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ۵ ﺗﺎ ۳۲ ﺣﺮف اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺣﺮوف ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ ، اﻋﺪاد و ﺧﻂ زﯾﺮ )_ ( ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :  ‘TetrisBot’ ﯾﺎ ‘tetris_bot’ .

رﻣﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ( token ) رﺷﺘﻪ اي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻄﺮ AAHdqTcvCH1vGWJxfSeofSAs0K5PALDsaw:110201543 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺑﺎت و ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ Bot API اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

رﻣﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ :

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﻟﻮ رﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ آن را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ، از دﺳﺘﻮر token/ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 

وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت :

ﻣﺎﺑﻘﯽ دﺳﺘﻮر ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :

ﻧﺎم رﺑﺎت ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪsetname/
ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺑﺎت را ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ، ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ۵۱۲ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را در آﻏﺎز ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ رﺑﺎت و ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ’?What can this bot do‘ ( اﯾﻦ رﺑﺎت ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ؟ ) ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.setdescription/
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ رﺑﺎت را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ . اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۱۲۰ ﺣﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺑﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ، اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮدsetabouttext/
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺑﺎت را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ . زﯾﺒﺎﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﺎم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.setuserpic/
ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺮ دﺳﺘﻮر ﯾﮏ اﺳﻢ دارد ( ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻤﯿﺰ (/) ﺷﺮوع ﺷﻮد ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﺣﺮف، ﻋﺪد و رﻗﻢ و ﺧﻂ زﯾﺮ ( _ ) ﺑﺎﺷﺪ ، ﻃﻮل آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۲ ﺣﺮف اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺣﺮوف ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺪارد . ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ . ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻤﯿﺰ ( / ) در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮي رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ، ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.setcommands/
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ . ﻫﺮ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.setjoingroups/
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ . در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ، رﺑﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪsetprivacy/
رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺣﺬف و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي آن را آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.deletebot/
دیدگاه‌ها 0

*
*

ثبت درخواست در کندل ایران
جعبه باز نمایندگی دل