نظرسنجی کندل

برای بهبود عملکرد کندل ( نمایندگی دل در ایران ) در نظرسنجی ما شرکت کنید.

نظرسنجی اول

[totalpoll id=”25130″]

نظرسنجی دوم

[totalpoll id=”25140″]

نظرسنجی سوم

[totalpoll id=”25147″]

نظرسنجی چهارم

[totalpoll id=”25154″]