نظرسنجی کندل

برای بهبود عملکرد کندل ( نمایندگی دل در ایران ) در نظرسنجی ما شرکت کنید.

نظرسنجی اول

تا کنون از چه خدماتی در کندل بهره برده اید؟

نظرسنجی دوم

نحوه برخورد کارکنان کندل را چه طور ارزیابی می کنید؟

نظرسنجی سوم

در کل وب سایت کندل را چگونه ارزیابی می کنید؟

نظرسنجی چهارم

You cannot vote because you are a guest, please sign in or register.

از نحوه ارسال کالا رضایت دارید؟